لینک های مفید

ایجاد شده در ۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۴:۰۶ بعد از ظهر

لینک مراکز تحقیقات پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی ایران

1- مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران              لینک

2-مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی اصفهان                                                 لینک

3-مرکز تحقیقات پرستاری گلستان                                                        لینک

4-مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن جندی شاپور اهواز     لینک

5-مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان              لینک

6-مرکز تحقیقات  مراقبتهای مادروکودک همدان                                  لینک

7-مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعه نگر شیراز                            لینک

8-مرکز تحقیقات مراقبتهای توسعه علوم پرستاری نجف آباد                  لینک

9-مرکز تحقیقات پرستاری کرمان                                               لینک

10-مرکز تحقیقات پرستاری جامعه زاهدان                                   لینک

لینک ورود به سامانه نوپا                                                   لینک

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس