افیلیشن مرکز

ایجاد شده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۴۳:۵۵ بعد از ظهر

ضمن دعوت از اعضاء محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی جهت همکاری و انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری در مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، نحوه صحیح آدرس دهی (Affiliation) به این مرکز در کلیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه بر حسب الگوهای زیر می باشد.

* جهت دریافت تشویقی و امتیازات مربوط به همه فعالیت های پژوهشی و فناوری، ذکر آدرس منطبق بر الگوهای ارائه شده الزامی است.

* در تمامی الگوهای زیر، نام مرکز تحقیقات پرستاری قبل از نام دانشگاه ذکر گردد .

* ذکر نام مرکز تحقیقات در مقالات چاپ شده به همراه ذکر نام دانشکده و گروه آموزشی بلامانع است و لذا در رتبه بندی گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، مرکز تحقیقات پرستاری و همچنین ترفیع سالیانه و ارتقاء اعضای هیات علمی موثر خواهد بود.

 

۱. پژوهشگران مرکز تحقیقات پرستاری

مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Nursing  Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۲. اعضای هیئت علمی

گروه آموزشی..... ، دانشکده.....، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Department of……., Faculty of…., Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۳. کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Student Research Committee, Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۴. دانشجویان

دانشجوی مقطع/رشته..... ، دانشکده.....، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

(M.Sc. or B.Sc. or PhD) …. Student of …. ,Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۵. شاغلین بیمارستان

گروه ........، بیمارستان.....، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Department of….., ….. Hospital,Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

۶. شاغلین مراکز بهداشتی

مرکز بهداشتی و درمانی..... شهرستان گناباد/ بجستان، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Health & Treatment center of…..., Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

۷. شاغلین معاونت ها (معاونت بهداشتی؛ معاونت درمان ؛ معاونت غذا و دارو؛ معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی)

نام واحد ..... ، نام معاونت...... ، مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

….. Office, ….. Deputy, Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

 

افیلیشن استاندارد پایگاه استنادی (Web of Science

Gonabad Univ Med Sci, Nursing Res Ctr, Gonabad, Iran

افیلیشن استاندارد پایگاه استنادی (Scopuos, Pubmed)

Nursing Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس