آموزش پرستاری

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۶:۳۰ بعد از ظهر

* توسعه و ارتقاء زیر ساختهای آموزش پرستاری

* نیاز سنجی آموزشی

* بین المللی سازی آموزش پرستاری

* آموزش پاسخگووعدالت محوردرپرستاری

* توسعه هدف محوروماموریت گرا درآموزش پرستاری

* اقتصاد و بهره وری در آموزش پرستاری

* آینده پژوهی و آینده نگاری در موزش پرستاری

* مرجعیت علمی درآموزش پرستاری

* نوآوری درآموزش پرستاری

* آموزش اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی در پرستاری

* شکاف تئوری و عمل درآموزش پرستاری

* کیفیت آموزش پرستاری( ارزیابی اثر بخشی و کارآیی آموزشی در پرستاری، تدوین و تعیین اعتبارو اعتماد ابزارهای ارزشیابی در پرستاری،ارزیابی پیشرفت تحصیلی)

* آموزش جامعه نگردر پرستاری

* آموزش مبتنی بر شواهد در پرستاری

* محصولات و رسانه های آموزشی در پرستاری

* آموزش مجازی در پرستاری

* یاددهی-یادگیری فعال در آموزش پرستاری و آموزش مددجو

* طراحی مدل های آموزشی در آموزش پرستاری و آموزش مددجو

* روش ها و الگوهای نوین در آموزش پرستاری و آموزش مددجو

* برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی برنامه های آموزش پرستاری

* توانمند سازی و ارزشیابی اعضاء هیئت علمی در پرستاری

* ارتقاءنظام ارزیابی و آزمون های پرستاری

* ارزیابی و توسعه تکنولوژی در آموزش پرستاری و آموزش فرد به خانواده و جامعه

* آموزش خود مراقبتی

* ارزیابی و بهبود مدیریت در آمزش پرستاری

* بهبود فرایند های آموزشی در پرستاری

* آموزش پرستاری و فناوری های نوین

* چالش های آموزش مداوم در پرستاری

* نیاز سنجی آموزشی اعضای هیئت علمی و کارکنان پرستاری

* شیوه های نوین آموزش و ارزشیابی بالینی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس