معرفی مرکز

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۹:۴۹ قبل از ظهر

با عنایت به قدمت ۳۵ ساله رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد و ظرفیت های موجود در سال ۱۴۰۰ ایجاد مرکز تحقیقات پرستاری توسطمعاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مطرح و پیگیری شد. این مرکز با حمایت ریاست دانشگاه و معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای محترم گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ موفق به اخذ موافقت اصولی و تصویب اساسنامه گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس