روانپرستاری

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۲:۱۹ بعد از ظهر

* مدیریت و سیاستگذاری در زمینه ارتقاء سطح سلامت روان جامعه

* ارتقاء اخلاق و تعهد حرفه ای در حوزه روانپرستاری

* بکارگیری روشهای خلاق و نوآورانه در آموزش نظری و بالینی رشته روانپرستاری

* افزایش همکاری های درون حرفه ای و بین حرفه ای با سازمانها و مجامع علمی داخلی و خارجی

* طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقاء توانمندسازی مهارتهای علمی و بالینی گروه روانپرستاری

* ارتقاء سطح تفکر نقادانه و پاسخگویی اجتماعی در دانشجویان روانپرستاری

* ارزشیابی و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبت پرستاری در بخش های روان

* افزایش سواد رسانه ای جامعه پرستاری در حوزه بهداشت روان

* ارتقاء برنامه های مراقبت بیمار(خانواده محور –مراقبت در منزل)

* ارتقاء سطح سواد سلامت روان بیماران روان و خانواده های آنان

* اصلاح سبک زندگی و مهارتهای زندگی بیماران روان و خانواده های آنان

* ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه در خصوص سوء مصرف مواد ، عوارض و روشهای ترک و مراقبت از بیماران بصورت درمانهای فردی، گروهی و خانواده محور

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس