اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۰:۵۲ قبل از ظهر

اولویتهای پژوهشی

مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 • توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش پرستاری
 • کیفیت آموزش پرستاری( ارزیابی اثر بخشی و کارآیی آموزشی در پرستاری، تدوین و تعیین اعتبارو اعتماد ابزارهای ارزشیابی در پرستاری،ارزیابی پیشرفت تحصیلی ،آموزش ترکیبی)
 • آموزش جامعه نگردرپرستاری
 • آموزش مبتنی بر شواهد درپرستاری
 • ارتقاءنظام ارزیابی وآزمون های پرستاری
 • ارزیابی و توسعه تکنولوژی درآموزش پرستاری و آموزش فرد به خانواده و جامعه
 • آموزش خود مراقبتی
 • رویکردها، وروشهای الگوهای تدریس در آموزش پرستاری
 • قانون و اخلاق حرفه ای در پرستاری
 • کاربرد طب سنتی و مکمل در سلامت جامعه
 • فرهنگ و پرستاری
 • اقتصاد و پرستاری
 • ارتقاء سلامت و سبک زندگی
 • سواد سلامت
 • سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی
 • نقش خانواده در سلامت جامعه
 • پرستاری وبیماریهای مزمن
 • تغذیه در گروههای مختلف جامعه
 • برنامه های ترخیص مدون در بازتوانی بیماری های مزمن
 • تشخیص پرستاری و مداخلات پرستاری
 • ابزارسازی و روانسنجی در پرستاری
 • توانمند سازی فرد، خانواده و جامعه
 • معنویت و سلامت فرد، خانواده و جامعه
 • بستری مجدد
 • پرستاری درگردشگری سلامت
 • فناوری اطلاعات درپرستاری نوین
 • استرس شغلی در پرستاری
 • بهداشت مدارس وپرستاری
 • عفونتهای بیمارستانی
 • خشونت شغلی در پرستاران
 • الگوی پرستاری مراقبت پیگیر
 • آموزش در مامایی و سلامت باروری
 • خانواده و جمعیت
 • تشویق و مشاوره فرزندآوری
 • ترویج زایمان ایمن در سلامت باروری و زنان
 • بارداری ناخواسته و پیشگیری از سقط
 • نقش سلامت معنوی درسلامت باروری و زنان
 • سلامت جنسی و باروری زنان و مردان از کودکی تا سالمندی
 • مراقبت از کودک سالم و بیمار
 • ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان
 • پیشگیری ، غربالگری ، بازتوانی و ارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی به ویژه در کودکان آسیب پذیردرجامعه
 • اهمیت تغذیه کودکان با شیر مادر
 • رفتار های پر خطر و سوانح و حوادث در کودکان و نوجوانان
 • مراقبت تکاملی و معنوی در نوزادان و کودکان
 • مراقبت تسکینی ومعنوی - روانی کودکان ونوزادان
 • درمان / مراقبت و بازتوانی بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی
 • پرستاری مراقبت های ویژه
 • فناوری وآموزش پرستاری فوریت
 • ارتقاء سطح سلامت روان جامعه
 • سبک زندگی و مهارتهای زندگی بیماران روان و خانواده های آنان
 • سوء مصرف مواد ، عوارض و روشهای ترک و مراقبت از بیماران
 • سرمایه روانشناختی در جامعه
 • تغذیه در بیماریها و اختلالات سالمندان
 • پرستاری در مشکلات اجتماعی سالمندان
 • مدیریت راهبردی در پرستاری
 • مدیریت مراقبت، مدیریت آموزشی، مدیریت پژوهشی
 •    توانمند سازی مدیران پرستاری و توسعه مهارتهای مدیریتی پرستاران
 •  ارزشیابی عملکرد مدیریت در پرستاری(اعتبار سنجی و اعتبار بخشی خدمات و آموزش پرستاری، پاسخگویی و رضایت مندی از خدمات پرستاری)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس