پرستاری مراقبت های ویژه

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۰:۴۶ بعد از ظهر

* برنامه ریزی (تدوین استانداردها، تامین، توزیع و ماندگاری)نیروی انسانی پرستاری در سازمانهای خصوصی و دولتی

* طراحی و اجرای مدل های مناسب جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران و افزایش پاسخگویی

* ساماندهی نظام مستندسازی در پرستاری

* طراحی و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد پرستاران

* مدیریت پرستاری مبتنی بر شواهد، بکارگیری و سنجش پیامدهای آن

* اعتباربخشی خدمات پرستاری

* سیاستگذاری در پرستاری

* نظام های تصمیم یار مدیریتی در پرستاری

* خلق مدل های بومی مدیریت پرستاری

* توسعه مفهومی در مدیریت پرستاری

* شبکه های مدیریت و رهبری تغییر و توسعه اثربخش در پرستاری

* مدیریت مبتنی بر ظرفیت واقعیت مجازی در مدیریت پرستاری

* طراحی ابزار در مدیریت و رهبری پرستاری

* طرح های ارتقاء پلکانی و طراحی رویکرهای پرداخت در پرستاری

* تنظیم مقررات حرفه ای / قانون گذاری در پرستاری

* منتورینگ و جانشین پروری در مدیریت و رهبری پرستاری

* رهبری اثربخش بالینی

* مدیریت راهبردی در پرستاری

* آینده پژوهی در مدیریت و رهبری پرستاری

* مدیریت مراقبت، مدیریت آموزشی، مدیریت پژوهشی

* مدل های کار آفرینی در پرستاری و مدیریت مراکز مشاوره و مراقبت در منزل پرستاری

* هدایت و راهبری نهادی علمی/ حرفه ای و صنفی در پرستاری

* مدیریت مالی در پرستاری

* مدیریت دانش و به کارگیری آن در سطوح مختلف حرفه پرستاری

* طراحی مدل های سازماندهی، یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده در پرستاری

* سیستم های ارائه مراقبت پرستاری در ایران

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس