مدیریت پرستاری

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۹:۳۶ بعد از ظهر

* بررسی تطبیقی نظام های آموزشی پرستاری ایران وجهان

* نیازسنجی آموزشی از دیدگاه ذی نفعان جهت تدوین برنامه های آموزشی استاندارد جهت ارتقای کیفیت آموزش در پرستاری

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده کیفیت نظام آموزش پرستاری با تاکید بر آموزش بالینی

* بررسی وضعیت پژوهش فعلی پرستاری

* بررسی تطبیقی نظام های پژوهشی پرستاری درایران وجهان

* نیازسنجی پژوهشی از دیدگاه ذی نفعان جهت تدوین برنامه های استاندارد ارتقای کیفیت پژوهش درپرستاری

* نیازسنجی خدماتی از دیدگاه ذی نفعان جهت راه اندازی مراکز و سیستم های ارائه خدمات بهینه و با کیفیت پرستاری

* بررسی وضعیت خدمات پرستاری جامعه نگر

* بررسی تطبیقی خدمات جامعه نگر پرستاری در ایران وجهان

* راه اندازی و استقرار مراکز و سیستم های ارائه خدمات پرستاری جامعه نگر

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی برنامه های آموزشی، مشاوره ای و خدماتی پرستاری در جامعه

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی فعالیت های دانش بینان با هدف ترجمان دانش پرستاری

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی فعالیت های بین المللی سازی خدمات آموزشی، پژوهشی و بهداشتی-درمانی پرستاری

* منتورینگ و جانشین پروری در مدیریت و رهبری پرستاری

* رهبری اثربخش بالینی

* مدیریت راهبردی در پرستاری

* آینده پژوهی در مدیریت و رهبری پرستاری

* مدیریت مراقبت، مدیریت آموزشی، مدیریت پژوهشی

* مدل های کار آفرینی در پرستاری و مدیریت مراکز مشاوره و مراقبت در منزل پرستاری

* هدایت و راهبری نهادی علمی/ حرفه ای و صنفی در پرستاری

* مدیریت مالی در پرستاری

* مدیریت دانش و به کارگیری آن در سطوح مختلف حرفه پرستاری

* طراحی نرم افزارهای مدیریت پرستاری

* رویکرهای پرداخت در پرستاری

* توانمند سازی مدیران پرستاری و توسعه مهارتهای مدیریتی پرستاران

* طراحی و اجرای مداخالت در راستای ارتقاء رضایت شغلی و انگیزه شغلی پرستاران

* طراحی و اجرای مداخالت در راستای کاهش افسردگی شغلی، استرس شغلی و ترک خدمت پرستاران

* توسعه ارتباطات سازمانی و ارتباطات انسانی ۵ .ارتقای اخالق زیست پزشکی و اخالق حرفه ای پرستاری

* توسعه هدفمند و ماموریت گرایی در پرستاری

* مدیریت نظام سلامت( رویکرد ها، استراتژی ها، روش ها و الگوها)

* اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی در پرستاری

* ارزشیابی عملکرد مدیریت در پرستاری(اعتبار سنجی و اعتبار بخشی خدمات و آموزش پرستاری، پاسخگویی و رضایت مندی از خدمات پرستاری)

* عملکرد پایدار گروهی در ارائه خدمات و مدیریت پرستاری

* ممیزی مدیریت و منابع در پرستاری

* ارزیابی و بهبود عدالت در نظام ارائه خدمات پرستاری

* تعالی فرهنگ سازمانی در پرستاری

* مطالعات تطبیقی مدیریت و خدمات پرستاری

* طراحی و ارزشیابی سیستم ها و برنامه ها در پرستاری

* مدیریت فناوری های نوین در پرستاری

* ارزیابی سلامت جامعه مبتنی بر شاخص ها و شواهد

* مدیریت مبتنی بر ارزیابی و برنامه ریزی در پرستاری

* مدیریت پروژه در پرستاری

* حل مسائل و مدیریت بحران در پرستاری

* مشتری مداری در ارائه خدمات پرستاری

* تغییر و تحول در پرستاری

* مدیریت خود مراقبتی فرد ، خانواده وجامعه

* رضایت شغلی و سلامت پرستاران

* اختیار مسئولیت و تقسیم کار در پرستاری

* ارتباطات و کار گروهی در پرستاری

* پویایی گروه در پرستاری

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس