كارگاه چگونگي ارتباط دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با صنعت و جامعه

انتشار محتوا: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۶:۳۰ قبل از ظهر

كارگاه چگونگي ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در ساعت 10:30 روز شنبه 19/09/1402 بصورت مجازي و با تدريس جناب آقاي دكتر منظم( عضو محترم هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ) برگزار گرديد.

اين كارگاه بصورت كشوري و با حضور بالغ بر 120 نفر از پژوهشگران، فناوران و مسئولين و كارشناسان دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه هاي علوم پزشكي و با هدف تقويت ارتباط فيمابين دانشگاه ها با صنايع و جامعه برگزار گرديد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس