سومين جلسه شوراي مركزي كميته تحقيقات و فناوري دانشگاه

انتشار محتوا: ۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۹:۲۰ بعد از ظهر

سومين جلسه شوراي مركزي كميته تحقيقات و فناوري در محل اتاق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه با حضور سرپرست كميته اقاي دكتر محبتي و كارشناس كميته خانم نسائي و دبير كميته اقاي قرباني و حضور فعال اعضاي محترم شوراي مركزي صورت گرفت.

ابتدا دكتر محبتي تغييرات اعمال شده  در هزينه هاي پرسنلي و چاپ مقالات را براي اعضاي شورا شرح و به سوالات آنها پيرامون اين موضوع پاسخ دادند.

تغييراتي كه توسط سرپرست كميته بر روي فرم ها و آيين نامه ها،از جمله؛ فرم هاي پروپوزال و گزارش هاي پايان طرح به صورت پايان نامه  و غير پايان نامه مي باشد،شرح داده شد.

در ارتباط با آشنايي دانشجويان جديد الورود،گزارش كار توسط دانشجوياني كه مسئوليت اين كار را به عهده گرفته بودند،ارائه شد.

در ارتباط با انتخاب سرپرست دو دانشكده از دانشگاه، پيشنهادات و راي گيري انجام شد.

دو دانشجو جهت گفتگو با اساتيد پيرامون  قبول مسئوليت سرپرستي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ها تعيين شدند.

همچنين در جلسه قبل دو تن از اعضاي شورا جهت اطلاع رساني و تحويل فرم هاي پرسشنامه جهت نيازسنجي با هدف تشخيص نيازهاي آموزشي و همچنين برنامه ريزي كارگاه ها تعيين شده بودند كه گزارش عملكرد خود را ارائه دادند.

بخشي از برنامه ريزي هاي لازم پيرامون هفته پژوهش،مطرح شد و پيشنهاداتي توسط اعضاي شورا مطرح شد و براي جمع بندي برنامه هاي هفته پژوهش  تا هفته بعد،همين تاريخ،زمان اختصاص داده شد.

در ارتباط با مدرسه فناوري در سطح كلان منطقه گفتگو شد.

در جلسه دانشجويان نظرات خود را پيرامون موضوعات مختلف مطرح شده اعلام كردند و جلسه با مشاركت حداكثري انجام گرفت.

در پايان جلسه ساعت 14 با ارزوي موفقيت براي دانشجويان توسط دكتر محبتي پايان يافت.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس