ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه

انتشار محتوا: ۷ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۷:۲۱ قبل از ظهر
جلسه ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه برگزار گردید.

جلسه ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه

جلسه هماهنگي ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در ساعت 8:00 صبح روز يكشنبه مورخ 5 / 6 / 1402 در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه برگزار شد. در اين جلسه موارد مورد انتظار در ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس