سلامت باروری و زنان

ایجاد شده در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۸:۱۸ بعد از ظهر

۱)آموزش در مامایی و سلامت باروری

* طراحی انواع فناوری های نوین آموزشی مانند شبیه سازها در ارتقای آموزش مامایی و سلامت باروری

۲) سلامت مادران و نوزادان در دوره پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از آن با تاکید بر پیوستار سلامت باروری

* بررسی وضعیت آمادگی برای ازدواج جوانان با رویکرد حقوق و سلامت جنسی و باروری.بررسی وضعیت ازدواج در ایران و عوامل مرتبط با آن با رویکرد سلامت محور

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت مبتنی بر حقوق جنسی و باروری و با رویکرد سلامت محور در جوانان در راستای افزایش نرخ ازدواج

* بررسی وضعیت باروری در ایران

* بررسی فرزندآوری در ایران و عوامل مرتبط با آن با رویکرد سلامت محور

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت در جهت تقویت فرزندآوری با سلامت محور

* بررسی وضعیت سقط در ایران و عوامل مرتبط با آن

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت در جهت کاهش میزان سقط

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت در جهت افزایش ترویج زایمان طبیعی

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت در جهت کاهش میزان سزارین در کشور

* بررسی وضعیت مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت مرتبط در راستای کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان

* بررسی وضعیت موربیدیته مادران و نوزادان پس از زایمان در کشور

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت مرتبط با کاهش موربیدیته مادران و نوزادان پس از زایمان

* بررسی نیازهای سلامت زنان از کودکی تا سالمندی

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده سلامت زنان از کودکی تا سالمندی

* طراحی / اجرا / استانداردسازی و پایش راهنماها و ابزارهای عملیاتی و کاربرد آنها به منظور ارتقای سالمت زنان و مردان از کودکی تا سالمندی

* شناسایی، پیشگیری و ارائه راهکارها و عوامل مستعد کننده و یا مرتبط در اختلالات مختلف و بیماری های رایج زنان در سنین باروری، بارداری، زایمان و پس از آن

* بررسی روند مصرف دخانیات و مواد مخدر در زنان سنین باروری و پیامدهای آن

* .طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات در جهت کاهش پیامدهای مصرف دخانیات و مواد مخدر در زنان

* بررسی کیفیت خدمات سلامت باروری در نظام بهداشتی-درمانی کشور

* بررسی پیامدهای مامایی و سالمت باروری برنامه کشوری باروری سالم

* بررسی دیدگاه ذی نفعان درباره تغییر برنامه های کشوری تنظیم خانواده

* بررسی پیامدهای سلامت باروری بیماری های نوپدید (بیماریهای منتقله از راه جنسی، کووید-۱۹

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت مبتنی بر طب مکمل در سلامت باروری

* بررسی سلامت روان در ابعاد مختلف آموزشی، خدماتی و مراقبتی و سلامت باروری

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده سلامت روان مرتبط با سلامت باروری

* سبک / کیفیت زندگی و ارتباط آن با بیماریهای زنان، سلامت باروری

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقا دهنده سبک / کیفیت زندگی در راستای کاهش بیماریهای زنان وسلامت باروری

* بررسی وضعیت سالمت معنوی در سلامت زنان وسلامت خانواده

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده سلامت معنوی در سلامت زنان، سلامت خانواده

۳) سلامت جنسی و باروری زنان و مردان از کودکی تا سالمندی

* بررسی وضعیت سالمت جنسی کودکان و نوجوانان

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده سلامت جنسی کودکان و نوجوانان

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت درمانی برای اختلالات عملکرد جنسی زوجین

* بررسی وضعیت کیفیت زندگی جنسی زوجین

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده کیفیت زندگی جنسی زوجین

* بررسی وضعیت طلاق با علل مشکلات جنسی در زوجین

* .طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات ارتقادهنده پیشگیرانه از طلاق با رویکرد سلامت جنسی

* بررسی وضعیت سلامت جنسی در سالمندی

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات ارتقادهنده سلامت جنسی در سالمندی

* بررسی وضعیت سلامت جنسی و باروری در بیماری های مزمن

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات ارتقادهنده سلامت جنسی و باروری در بیماری های مزمن

* بررسی وضعیت سلامت جنسی و باروری در سرطانها

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات ارتقادهنده سلامت جنسی و باروری در سرطانها

* بررسی وضعیت سواد سلامت جنسی و باروری

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات ارتقادهنده سواد سلامت جنسی و باروری

* بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت جنسی و باروری

* طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخلات مرتبط با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت جنسی و باروری

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس