اساسنامه

اساسنامه مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد


مصوب دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای محترم گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورخ 3/3/1400

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پرستاری که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف
1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم پرستاری

2- انجام تحقیقات بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه پرستاری

5- ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

6- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز

ارکان مرکز عبارتند از:

الفشورایعالی مرکز

برئیس مرکز

ماده 4- اعضاء شورایعالی مرکز

اعضاء شورایعالی مرکز عبارت اند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

2- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

3- معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

4- رئیس مرکز

4- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورایعالی مرکز

وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد:

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعنل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرائی مرکز تحقیقات

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره:

مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است .

ماده 7- وظایف رئیس مرکز
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8: اعضاء مرکز

مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است:

الف (اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب ( اعضاء وابسته: که اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب ( کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج ( اعتبارات دولتی

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/30
تعداد بازدید:
89
Powered by DorsaPortal